/ BMW Group увеличaва дела на вторичните материали в автомобилите си до 50 %

BMW Group увеличaва дела на вторичните материали в автомобилите си до 50 %

BMW Group поема управлението на нов проект в областта на кръговата икономика в автомобилостроенето. Заедно с представители на рециклиращата индустрия, преработвателите на суровини и науката, компанията работи за повишаване на качеството на вторичните суровини, които се получават от рециклирането на излезли от употреба автомобили. Проектът, финансиран от Федералното министерство на икономиката и опазването на климата с 6,4 млн. евро като част от директивата „Нови превозни средства и системни технологии“, се нарича Car2Car и се фокусира върху материалите алуминий, стомана, стъкло, мед и пластмаса. Благодарение на иновативните процеси на разглобяване и автоматизирано сортиране, в бъдеще при производството на нови автомобили ще е възможно в много по-голяма степен да се използват рециклирани материали, произведени от излезли от употреба превозни средства. Част от проекта за финансиране е и задълбочена оценка както на екологичните, така и на икономическите ефекти от Closed-Loop рециклиране на изследваните материали.  

Парламентарният държавен секретар на федералния министър на икономиката и опазването на климата Михаел Келнер: „Успешната трансформация на автомобилните производителите и доставчиците е ключова за Германия като бизнес локация. По-силната кръгова икономика, която запазва и рециклира ресурсите, е важна стъпка към климатичната неутралност и в същото време осигурява сигурност на веригите за доставки. Следователно иновационните проекти в тази област са от голямо значение. Стимулирането от Федералното министерство на икономиката помага да се намали зависимостта на автомобилната индустрия от вноса на суровини и да се осигури доставката на суровини за икономиката в дългосрочен план, за да се подпомогне създаването на промишлена добавена стойност.“

Уве Колер, ръководител разработки на каросерии, екстериор и интериор, BMW Group: ,,BMW Group последователно залага на технологичните иновации като двигател за повече устойчивост във всички области на веригата на стойността. Ноу-хауто на различните партньори, обединени в този проект, има потенциала да разработи напълно нови решения за добив на ценни вторични суровини. Това прави възможно опазването на природните ресурси и намаляването на емисиите на CO2 още в етапа на производство на нашите автомобили.“

BMW Group си поставя за цел да увеличи дела на вторичните материали в новите автомобили на своите марки от около 30 до 50 %. За да може това да се реализира на практика, още при проектирането на нови модели вече се взима предвид възможността за рециклиране на използваните материали. Освен това от основно значение е да се проектира по нов начин рециклирането на превозни средства в края на техния продуктов жизнен цикъл. Възстановените по време на рециклирането суровини могат да се използват в смисъла на кръговата икономика само ако отговарят и на високите стандарти за качество, които BMW Group поставя за материалите за премиум автомобили.

Като част от проекта BMW Group предоставя 500 излезли от употреба автомобили. За да се покрие представителен спектър, се използват различни модели от собственото портфолио на компанията – от MINI до Rolls-Royce, с двигатели с вътрешно горене, Plug-in хибридни системи и изцяло електрически задвижвания. Фокусът на партньорите в проекта е поставен върху проучването на потенциала за надграждане в затворени потоци на материали за автомобили. Трябва да се оцени до каква степен ограничаването на материалните потоци към автомобилите влияе върху качеството и чистотата на вторичните материали.

Изкуственият интелект като средство за ефективна кръгова икономика

За да запази възможно най-голяма част от добавената стойност, използвана първоначално за производството на автомобил, консорциумът Car2Car разработва качествена, икономически и екологично оптимална точка на рентабилност между разглобяването и Post-Shredder технологията.

Понастоящем процесите на рециклиране са свързани с високо ниво на ръчен труд и загуби в чистотата на материала и следователно са икономически привлекателни само за много малко компоненти на автомобилите. Car2Car трябва да предостави добре обосновани препоръки за иновативни рамкови условия, така че в бъдеще ефективната кръгова икономика да обещава по-висока добавена стойност в сравнение с придържането към конвенционалните линейни процесни вериги.

Използването на дигитални технологии и изкуствен интелект може все повече да автоматизира и ускори процесите на рециклиране, които преди са се извършвали ръчно. Така например процесът на разглобяване може да бъде частично или дори високо автоматизиран с помощта на роботизирана технология. Интегрирането на системи за оптично и поддържано от AI откриване и сортиране на рециклируеми материали в Post-Shredder процеса позволява значително повишаване на качеството и чистотата на материалите алуминий, стомана, стъкло, мед и пластмаса. За да се постигне това, освен всичко друго, трябва да се разработи сензорна технология с базирано на изкуствен интелект откриване на рециклируеми материали, както и други спектроскопски методи (напр. лазерно индуцирана плазмена спектроскопия), която идентифицира различни стоманени и алуминиеви сплави. По този начин може да се постигне значително по-висока степен на чистота на получените суровини. Това не само увеличава количеството вторични суровини при всички подходящи за производството на нови автомобили материали, но също така значително намалява усилията за обработка, необходими за превръщането на скрапа в суровини за повторна употреба.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин